Có 1 kết quả:

yìn jǐng

1/1

yìn jǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) inspection shaft
(2) well