Có 1 kết quả:

wō dā

1/1

wō dā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

otak, a Malay food (GM)