Có 1 kết quả:

wō nóng bāo

1/1

wō nóng bāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

useless weakling