Có 1 kết quả:

wō li dòu

1/1

wō li dòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

internal strife (family, group, etc)