Có 1 kết quả:

qióng bàng zi

1/1

qióng bàng zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) poor but spirited person
(2) destitute
(3) the poor (traditional)