Có 1 kết quả:

qióng cù ㄑㄩㄥˊ ㄘㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) hard-up
(2) in dire straits
(3) desperate