Có 1 kết quả:

qióng shǔ niè lí

1/1

Từ điển Trung-Anh

a desperate rat will bite the fox (idiom); the smallest worm will turn being trodden on