Có 1 kết quả:

cuàn shēng

1/1

cuàn shēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to rise rapidly
(2) to shoot up