Có 1 kết quả:

qiào ménr

1/1

qiào ménr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a trick
(2) an ingenious method
(3) know-how
(4) the knack (of doing sth)