Có 1 kết quả:

dòu jiào

1/1

dòu jiào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cellar
(2) crypt