Có 1 kết quả:

dòu dào

1/1

dòu dào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) subterranean passage
(2) (medicine) sinus