Có 1 kết quả:

lì zhuàn

1/1

lì zhuàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to record sb's achievements in writing
(2) to write a biography enhancing the subject's image