Có 1 kết quả:

lì tǐ yì gòu tǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

stereoisomer (chemistry)