Có 1 kết quả:

lì dìng tiào yuǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

standing long jump