Có 1 kết quả:

lì fǎ huì

1/1

lì fǎ huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) legislative council
(2) LegCo (Hong Kong)