Có 1 kết quả:

lì shēn chǔ shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

the way of one's conduct and interaction in society (idiom)