Có 1 kết quả:

lì mǎ

1/1

lì mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) at once
(2) immediately
(3) promptly
(4) swiftly