Có 1 kết quả:

lì tǐ jǐ hé

1/1

Từ điển Trung-Anh

solid geometry