Có 1 kết quả:

lì tǐ yì gòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

stereoisomerism (chemistry)