Có 1 kết quả:

lì tǐ diàn yǐng yuàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) stereoscopic cinema
(2) 3D cinema