Có 1 kết quả:

shù zhé

1/1

shù zhé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(downwards-starting right angle character stroke)