Có 1 kết quả:

zhàn jūn zī ㄓㄢˋ ㄐㄩㄣ ㄗ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to stand at attention (military)