Có 1 kết quả:

zhàn gǎng

1/1

zhàn gǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stand guard
(2) to serve on sentry duty