Có 1 kết quả:

zhàn zhe shuō huà bù yāo téng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) it's all very well to talk, but getting things done is another matter (idiom)
(2) to be an armchair expert
(3) to blabber on