Có 1 kết quả:

zhàn wěn

1/1

zhàn wěn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to stand firm