Có 1 kết quả:

zhàn wěn ㄓㄢˋ ㄨㄣˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to stand firm