Có 1 kết quả:

zhàn jūn zī

1/1

zhàn jūn zī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to stand at attention (military)