Có 1 kết quả:

jìng yàn

1/1

jìng yàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vying to be the most glamorous
(2) each more gorgeous than the other
(3) beauty contest