Có 1 kết quả:

jìng gòu

1/1

jìng gòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to bid competitively
(2) to compete to buy (at auction)