Có 1 kết quả:

Zhāng Shì zhāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

Zhang Shizhao (1881-1973), revolutionary journalist in Shanghai, then established writer