Có 1 kết quả:

zhāng zi

1/1

zhāng zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) seal
(2) stamp

Một số bài thơ có sử dụng