Có 1 kết quả:

zhāng fǔ jiàn lǚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

court crown beneath straw shoe (idiom); everything turned upside down