Có 1 kết quả:

zhāng yú

1/1

zhāng yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

octopus