Có 1 kết quả:

tóng biàn

1/1

tóng biàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

urine of boys under 12, used as medicine (TCM)