Có 1 kết quả:

tóng zǐ niào

1/1

tóng zǐ niào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

urine of boys under 12, used as medicine (TCM)