Có 1 kết quả:

tóng shān zhuó zhuó

1/1

tóng shān zhuó zhuó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) treeless hill
(2) (fig.) bald head