Có 1 kết quả:

jié jìn quán lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to spare no effort (idiom); to do one's utmost