Có 1 kết quả:

duān niào

1/1

duān niào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to support a child (or invalid etc) while he or she urinates