Có 1 kết quả:

duān lài

1/1

duān lài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to depend ultimately on (Tw)
(2) absolutely reliant on