Có 1 kết quả:

jìng jià

1/1

jìng jià

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) price competition
(2) bid (in an auction)
(3) to compete on price
(4) to bid against sb