Có 1 kết quả:

jìng dù

1/1

jìng dù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rowing competition
(2) boat race
(3) swimming competition (e.g. to cross river or lake)

Một số bài thơ có sử dụng