Có 1 kết quả:

jìng zhēng lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) competitive strength
(2) competitiveness