Có 1 kết quả:

jìng zhēng chǎn pǐn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) competitive product
(2) competitor's product