Có 1 kết quả:

jìng cāi

1/1

jìng cāi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to try to answer a question (in a quiz, guessing game, riddle etc)
(2) quiz game