Có 1 kết quả:

jìng xiāng

1/1

jìng xiāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) competitive
(2) eagerly
(3) to vie

Một số bài thơ có sử dụng