Có 1 kết quả:

jìng xiù

1/1

jìng xiù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) beauty contest
(2) vying to be the most beautiful

Một số bài thơ có sử dụng