Có 1 kết quả:

jìng sài

1/1

jìng sài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) race
(2) competition
(3) CL:個|个[ge4]