Có 1 kết quả:

jìng zǒu

1/1

jìng zǒu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

walking race (athletics event)