Có 1 kết quả:

jìng zhú

1/1

jìng zhú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) competition
(2) to compete
(3) to pursue

Một số bài thơ có sử dụng