Có 1 kết quả:

jìng xuǎn

1/1

jìng xuǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to take part in an election
(2) to run for office