Có 1 kết quả:

jìng xuǎn fù shǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) election assistant
(2) running mate